ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a „CS&E” Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: CS&E Biztosítási Alkusz Kft. (a „Társaság”)

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 09-09-013613

Adatkezelő székhelye: 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 5. H/07.

Adatkezelő képviselője: dr. Borsányi Gábor ügyvezető

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató 2021. január 11. napján lép hatályba. A jelen tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő jelölőnégyzetben elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerűcélból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az Adatkezelő honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések

3.1. Cookie-k

A cookie-kat (sütiket) a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információkat tartalmaznak, mint az oldal beállításai. A sütik alkalmazása lehetőséget biztosít a Társaság számára a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.

A látogató a honlap alsó részén elhelyezett sávon tud a sütik használatához hozzájárulni.

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintetti hozzájárulása.

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított legfeljebb egy év

adattárolás módja: elektronikus

3.2. Regisztráció biztosítások megkötése és kezelése céljából

A Társaság által üzemeltett www.csealkusz.hu weboldalon lévő felületen regisztrálhatnak azok az ügyfelek, akik a Társaság közreműködésével elektronikus úton kívánnak biztosítási szerződést kötni, vagy csoportos biztosítási szerződéshez csatlakozni kívánnak. A regisztráció során az ügyfelek megadják azt az elektronikus levélcímet, amelynek ismerete nélkül az online biztosításközvetítési feladatok nem végezhetők el. A folyamatban az e-mail cím validációjára is sor kerül. Amennyiben a regisztrációt követően biztosítási szerződés(ek) megkötésére, csoportos biztosítási szerződéshez történő csatlakozásra és az ezzel kapcsolatos adatok kezelésére kerül sor, abban az esetben az adatkezelés regisztrációt követő részére a jelen tájékoztató 4. pontjában írtak megfelelően érvényesek.

adatkezelés célja: a pontos e-mail cím rögzítése és validációja az online biztosításközvetítési szolgáltatások igénybe vételéhez

kezelt adatok köre: az érintett neve, születési neve, állandó lakcíme, születési dátuma, helye, anyja neve,  telefonszáma, e-mail címe, egészségpénztári tagsága, 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja (szerződés teljesítése)

adattárolás határideje: amennyiben az érintett a regisztrációt követően bármely okból nem ad megbízást biztosítási szerződés kötésére, abban az esetben az adattárolás határideje a regisztrációt követő 30 nap, ha a regisztrációt követően biztosításközvetítésre kerül sor, abban az esetben az adattárolás határidejére a 4. pontban írtak érvényesek

adattárolás módja: elektronikus

3.3. Biztosítási szerződések elektronikus úton történő megkötése, csatlakozás csoportos biztosításhoz

A Társaság ügyfelei egyes biztosítási termékek esetében a jelen tájékoztató 4. pontjának bevezető részében leírt, és a 4.1.4. pontjában részletesen meghatározott, biztosítási szerződés megkötésére, csoportos biztosításhoz történő csatlakozásra irányuló szolgáltatásokat elektronikus úton, a Társaság www.csealkusz.hu weblapján keresztül is igénybe vehetik (online biztosításkötés, online csatlakozás). Az online biztosításkötés vagy csoportos biztosításhoz történő csatlakoztatás során megvalósuló adatkezelésekre a 4. pont bevezető részében, továbbá a 4.1.4. pontban írtakat kell megfelelően alkalmazni. Az online biztosításkötést vagy csoportos biztosításhoz történő csatlakozást követő, a biztosítási szerződések kezeléséhez kapcsolódó adatkezelésekre a jelen tájékoztató további szabályai érvényesek.

4. A Társaság működése során megvalósuló adatkezelések

A Társaság a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bit.) meghatározott biztosítási alkuszi tevékenységet végez, mely biztosítási szerződések közvetítésére irányul. E tevékenysége során a Társaság adatkezelésének célja a tevékenységének végzése, mely során előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, vagy az ügyfél csoportos biztosítási szerződéshez történő csatlakozását. Tevékenysége kiterjedhet – az ügyfél képviseletében – a szerződés megkötésére, a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre. A Társaság – a biztosító ez irányú hozzájárulása esetén, az ügyfél megbízásából – jogosult lehet a biztosítási díj átvételére, valamint a biztosító hozzájárulása vagy az ügyfél felhatalmazása alapján a kockázat felmérésében, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítésében és lebonyolításában való közreműködésre. A Társaság a tevékenysége során vezeti a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat.

4.1. Szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés

4.1.1. Alkuszi megbízási szerződés megkötése

A Társaság az ügyfelek által kötendő biztosítási szerződések megkötésének előkészítése, illetve a szerződés megkötése, valamint a biztosítási szerződés teljesítésében történő közreműködés érdekében alkuszi megbízási szerződést köt az érintettekkel. A Társaság munkáját a szerződéskötés és annak teljesítése során – egyes esetekben – alvállalkozó segíti, amely a Társaság adatfeldolgozójának minősül a közöttük létrejött adatfeldolgozói megállapodás alapján. A Társaság által megkötött szerződéseket a Társaság saját elektronikus rendszerében tárolja.

Abban az esetben, ha az ügyfél nem természetes személy, a Társaság a szerződés teljesítése érdekében kezeli a kapcsolattartó adatait is (név, telefon, mobil, fax, e-mail cím). Abban az esetben, ha az ügyfél megadja a kapcsolattartó adatait, felelősséget vállal arra, hogy az általa megadott adatok átadására kellő felhatalmazással rendelkezik, az adatkezelés részleteiről az érintettet tájékoztatta.

adatkezelés célja: szerződéskötés

kezelt adatok köre: ügyfél neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, mobil- és fax száma, e-mail címe kapcsolattartó esetén annak neve, email címe, telefonszáma, fax száma

adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján

adattárolás határideje: a megbízási szerződés megszűnését követő 5 év; a biztosítási szerződés megkötésével, nyilvántartásával, díjfizetéssel összefüggésben keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat a Társaság  az Sztv. 169. §-a alapján 8 évig őrzi meg

adattárolás módja: elektronikus és/vagy papír alapú

4.1.2. Profilalkotás, illetve profilalkotáson alapuló döntéshozatal

A Társaság annak érdekében, hogy az érdeklődő személy számára a biztosítási törvény előírásai szerint a legmegfelelőbb biztosítást kiválassza, az érdeklődő személyes információit elemezve profilt alkot. A profilalkotási tevékenységre tekintettel a Társaság fokozott figyelemmel van a GDPR 5. cikkében foglalt alapelvek megtartására. A Társaság részéről a profilalkotásra azért van szükség, hogy az érdeklődő személy részére a legmegfelelőbb terméket javasolhassa, illetve arra vonatkozóan pontos információkat biztosíthasson az ügyfél részére – a legoptimálisabb biztosítás kiválasztása a Társaság jogszabályon alapuló kötelezettsége, illetve a szerződés teljesítése csak így lehetséges. A profilalkotás során a Társaság nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt.

A profilalkotás során alkalmazott logika az alábbi: a megfelelő biztosítás kiválasztása érdekében a Társaság számára átadásra kerülhetnek a természetes személyazonosító adatok, életkor, e-mail cím, általános álláspont biztosítási/pénzügyi elképzelésekről, aktuális pénzügyi helyzet, egészségi állapottal összefüggő adatok, a családban, felmenők között előforduló megbetegedések és azok kezelésének módja, aktuális egészségügyi problémák és életmód szokások, eddigi biztosítások, nettó jövedelem, gépjárműre vonatkozó adatok, ingatlanra vonatkozó adatok, biztosítandó vagyontárgyra vonatkozó adatok. Az adatok elemzésének célja annak megállapítása, mely biztosítások megfelelőek az érintett számára. 

adatkezelés célja: az érdeklődő számára megfelelő szolgáltatás kiválasztása személyre szabottan

kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, születési idő és hely, e-mail cím, általános álláspont biztosítási/pénzügyi elképzelésekről, pénzügyi helyzet, egészségi állapottal összefüggő adatok, a családban, felmenők között előforduló megbetegedések és azok kezelésének módja, aktuális egészségügyi problémák és életmód szokások, eddigi biztosítások, nettó jövedelem, gépjárműre vonatkozó adatok, ingatlanra vonatkozó adatok, biztosítandó vagyontárgyra vonatkozó adatok.

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges

adattárolás határideje: a szerződés megszűnésétől számított 5 év

adattárolás módja: elektronikus

4.1.3. Biztosítási szerződés megkötése

A Társaság az ügyfelekkel megkötött alkuszi megbízási szerződés alapján biztosítási szerződést köt az ügyfelek nevében az általuk kiválasztott biztosító társasággal. Ennek során – egyes esetekben – alvállalkozó segíti, amely a Társaság adatfeldolgozójának minősül a közöttük létrejött adatfeldolgozói megállapodás alapján. Az adatfeldolgozó nevét és elérhetőségeit az alkuszi megbízási szerződés tartalmazza (mint biztosításközvetítést végző természetes személy). A Társaság által az ügyfél nevében megkötött biztosítási szerződéseket a Társaság saját elektronikus rendszerében tárolja.

adatkezelés célja: szerződéskötés

kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatok típusait a biztosítási szerződések – biztosítók által meghatározott – adattartalma határozza meg, ennek megfelelően a Társaság azon adatokat kezeli, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ügyfél biztosítási igényét pontosan fel lehessen mérni, illetve ahhoz, hogy számára a biztosítási elemzést („tarifálást”) el lehessen végezni és a biztosítási szerződést meg lehessen kötni. Ezen feladatok ellátása, mint adatkezelési cél során általában az alábbi személyes adatok gyűjtése, kezelése szükséges (de a biztosítási termékek biztosítók általi változtatásai erre az adatkörre is kihathatnak): 

név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság, adóazonosító jel, nem, lakcím, postacím, személyi igazolvány száma, munkavégzés típusa, 18 év alatti gyermekek születési dátuma, vezetői engedély kelte és száma, telefonszáma, mobiltelefon száma, biztosítási szerződés kötvényszáma, finanszírozott gépjármű esetén a finanszírozási szerződés adatai, nyugdíj-ellátásra jogosultság ténye, közszolgálati viszony ténye, munkavégzés jellege /egyéni vállalkozó vagy saját cégben foglalkoztatott (11 fő alatti cégben) vagy egyéb/, gépjármű adatok, tulajdonos – üzembentartó eltérő-e (ha igen, akkor a tulajdonos adatai is), gépjármű használatára vonatkozó információk: külföldi használat, futásteljesítmény Magyarországon, futásteljesítmény külföldön, előző évekre vonatkozó károkozási információk (darabszám), szerződő neme, e-mail cím és telefonszám (ha megadta a Társaság részére). 

adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján

adattárolás határideje: a biztosítási szerződés megszűnését követő 5 év; a biztosítási szerződés megkötésével, nyilvántartásával, díjfizetéssel összefüggésben keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat a Társaság az Sztv. 169. §-a alapján 8 évig őrzi meg

adattárolás módja: elektronikus és/vagy papír alapú

4.1.4. Csatlakozás csoportos biztosítási szerződéshez

Ilyen esetben az ügyfél nem egyedi biztosítási szerződést köt, hanem egy biztosító és egy szerződő között korábban már létrejött csoportos biztosítási szerződéshez csatlakozik (tehát annak személyi hatálya alá kerül biztosítottként). Csoportos biztosítási szerződéshez történő csatlakozás/csatlakoztatás során a Társaság ellenőrzi a csatlakozás/csatlakoztatás jogosultságát és kezeli az ezzel összefüggő szükséges adatokat. Bizonyos adatok a biztosítási díj egészségpénztári megtakarítás terhére történő elszámolása érdekében a szükséges igazolásokhoz szükségesek. A Társaság ehhez kapcsolódó adatkezelésére a 4. pontban írtak megfelelően alkalmazandók azzal különbséggel, hogy az adatkezelés célja nem új szerződés létrehozása, megkötése, hanem egy már megkötött szerződéshez történő csatlakozás, illetve – a felek megállapodásaiban meghatározottak szerint – közreműködés az érintettek(pl. szerződő és biztosított) igényeinek érvényesítésében, kötelezettségeinek teljesítésében. 

adatkezelés célja: biztosítottak csoportos biztosítási szerződéshez történő csatlakozásának elősegítése

kezelt adatok köre: az érintettek (csatlakoztatásra jogosult és biztosított) neve, születési neve, állandó lakcíme, születési dátuma, helye, anyja neve, telefonszáma, e-mail címe, egészségpénztári tagsága és tagi azonosítója, TAJ száma, adószáma, a csatlakoztatásra jogosulttal való hozzátartozói minősége

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja (szerződés teljesítése)

adattárolás határideje: amennyiben az érintett vonatkozásában bármely okból a biztosítási fedezet nem jön létre, abban az esetben az adattárolás határideje a regisztrációt követő 30 nap, ha a regisztrációt követően az érintett vonatkozásában a biztosítási fedezet létre jön, abban az esetben az adattárolás határidejére a 4. pontban írtak érvényesek; a biztosítási szerződés megkötésével, nyilvántartásával, díjfizetéssel összefüggésben keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat a Társaság az Sztv. 169. §-a alapján 8 évig őrzi meg

adattárolás módja: elektronikus

4.1.5. Díjfizetéssel kapcsolatos adatkezelés

A www.csealkusz.hu oldalon kerszetül teljesített díjfizetések a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest Infopark sétány 1., Cg. 01-10-048552, www.barion.hu; MNB engedély száma: H-EN-III-288/2016.) internetes kártyaelfogadó rendszerén keresztül történnek. A Társaság kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. A bankkártyás fizetéssel összefüggő adatkezeléssel kapcsolatban tájékoztatást a Barion Payment Zrt. elérhetőségein kaphat.

4.1.6. Címzettek

Abban az esetben, ha az ügyfél (érintett) kiválasztja a számára megfelelő biztosítást, a Társaság a biztosítást kínáló biztosítónak továbbítja a kötvény kiállításához szükséges dokumentumokat. A kiválasztott biztosító nevéről és elérhetőségéről a Társaság minden esetben tájékoztatja az érintettet, az adatok továbbítására az érintett hozzájárulásával kerül sor. Az adatok továbbítása történhet papír alapon vagy elektronikusan. Amennyiben elektronikusan történik, egyes esetekben adatfeldolgozóként veszi igénybe a Társaság az SK Trend Kft. szolgáltatását, amely az elektronikus továbbítás kapcsán üzemelteti a szoftvert.

4.2. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

4.2.1. Telefonos ügyfélszolgálat

A Bit. 382. § (1) bekezdése alapján a Társaság köteles biztosítani, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek a Társaság és – adott termék kapcsán – az általuk megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. A beérkező hívások a hívásirányító rendszer segítségével futnak be a szabad operátor(ok)hoz. Az operátor – neve érthető, tagolt bemondásával – azonosítja magát, majd elvégzi a telefonáló beazonosítását. Ügyfél esetén név, születési dátum, illetve anyja leánykori neve szolgál az azonosításra. Amennyiben az azonosítás nem végezhető el, vagy nem járt sikerrel, a tájékoztatás kizárólag általános információkra, nyilvános adatokra irányulhat. A beszélgetések hangrögzítésre kerülnek. Bejövő hívás esetén erről az automata hívásirányító rendszer tájékoztatja a betelefonálót, kimenő hívás esetén pedig az operátor a beszélgetés elején informálja erről a hívott felet. A Társaság az ügyfél kérésére biztosítja a hangfelvétel visszahallgatásának lehetőségét, továbbá – igény esetén – térítésmentesen rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

A Bit. 159. § (2) bekezdése alapján telefonon történő panaszkezelés esetén a Társaság az ügyfél közötti telefonos kommunikációt a Társaság hangfelvétellel rögzíti, és a hangfelvételt öt évig megőrzi. Ennek tényéről a Társaság a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen – kérésének megfelelően – huszonöt napon belül rendelkezésére kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.

Abban az esetben, ha a telefonos megkeresés nem panaszra vonatkozik, az adatkezelésre az érintett hozzájárulása ad jogalapot. Amennyiben az érintett nem járul hozzá az adatkezeléshez, jogosult megszakítani a hívását és a Társaság egyéb elérhetőségein (e-mail, levél) útján megkeresni a Társaságot.

adatkezelés célja: panaszok kivizsgálása, elintézése 

kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos egyéb adatok

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése a Bit. 159. § szerint

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre 

adattárolás módja: elektronikus

4.2.2. Személyes és e-mailes ügyfélszolgálat

Személyes ügyfélszolgálati ügyintézés tárgya lehet tájékoztatás kérés, nyilatkozattétel, kérelem benyújtása, dokumentum átadása, panaszbejelentés, iratbetekintés. A személyes panasz esetén a Társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően jegyzőkönyvet vesz fel és nyilvántartást vezet a panaszokról.

A Társaság emellett e-mail-es ügyfélszolgálatot is üzemeltet, a panaszok jellemzően az cse.alkusz@gmail.com e-mail címre érkeznek.

adatkezelés célja: panaszok kivizsgálása, elintézése 

kezelt adatok köre: az érintett neve, lakcíme, e-mail címe, a panasszal kapcsolatos egyéb adatok 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont szerinti jogi kötelezettség teljesítése a Bit. 159. § szerint 

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig: amennyiben a válasz megküldését követően az érintett nem élt további kifogással, a válasz megküldésétől számított 5 év elteltével törli az adatkezelő az adatokat, további igényérvényesítés esetén az elévülési idő leteltét követően kerülnek az adatok törlésre

adattárolás módja: elektronikus és/vagy papír alapú

4.3. Számlák kezelése

adatkezelés célja: számlák befogadása és tárolása

kezelt adatok köre: ügyfél neve, címe

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése), illetve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a

adattárolás határideje: a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles a Társaság megőrizni. A Társaság 8+1 év elteltével automatikusan törli az érintett személyes adatait

adattárolás módja: elektronikus és/vagy papír alapú

4.4. Ügyfélkezeléssel és direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés

4.4.1. Személyes mappa

Az ügyfelek minél közvetlenebb és gyorsabb, a kor igényeinek megfelelő kiszolgálása érdekében a Társaság ún. személyes mappát hoz létre, melyet ügyfelei a Társaság weboldalán keresztül érhetnek el felhasználónév és az ahhoz tartozó jelszó megadásával. A személyes mappában ellenőrizhetik már megkötött szerződéseik adatait, illetve üzeneteiket továbbíthatják a Társaság részére, illetve a Társaság is üzeneteket küldhet az érintettnek.

adatkezelés célja: a szerződés kezelése

kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatok típusait a biztosítási szerződések – biztosítók által meghatározott – adattartalma határozza meg, jellemzően az alábbiak lehetnek: 

név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság, adóazonosító jel, nem, lakcím, postacím, személyi igazolvány száma, munkavégzés típusa, 18 év alatti gyermekek születési dátuma, vezetői engedély kelte és száma, telefonszáma, mobiltelefon száma, biztosítási szerződés kötvényszáma, finanszírozott gépjármű esetén a finanszírozási szerződés adatai, nyugdíj-ellátásra jogosultság ténye, közszolgálati viszony ténye, munkavégzés jellege /egyéni vállalkozó vagy saját cégben foglalkoztatott (11 fő alatti cégben) vagy egyéb/, gépjármű adatok, tulajdonos – üzembentartó eltérő-e (ha igen, akkor a tulajdonos adatai is), gépjármű használatára vonatkozó információk: külföldi használat, futásteljesítmény Magyarországon, futásteljesítmény külföldön, előző évekre vonatkozó károkozási információk (darabszám), szerződő neme, e-mail cím és telefonszám (ha megadta a Társaság részére).

adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, valamint az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján

adattárolás határideje: a biztosítási szerződés megszűnését követő 5 év

adattárolás módja: elektronikus

4.4.2. Direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés

Az ügyfelek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében a Társaság az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küldhet az érintettnek. Személyesen az alkuszi megbízási szerződés aláírása során – egy jelölőnégyzet kipipálásával – járulhat hozzá az érintett a marketing célú adatkezeléshez. A Társaság biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon. A Társaság az ilyen tárgyú információkat személyesen vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek felé.

Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint a Társaság tilalmi listát vezet. A Társaság kötelezi magát, hogy a reklámcélú megkeresés előtt ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán.

adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása a Társaság legfontosabb híreiről, direkt marketing kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a marketing célú adatkezelés megszűnéséig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

adattárolás módja: elektronikus

5. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését a cse.alkusz@gmail.com e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

5.1. Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– jogosult megtudni az adatkezelés célját;

– az érintett személyes adatok kategóriáit;

– azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait. 

– Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.

– Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.

– Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Társaság csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

5.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 5.4. pontjának megfelelően.

5.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben a Társasághoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja 

– a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

– a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

– az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését;

– az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

– az érintett a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

– az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;

– jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;

– más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

– jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

5.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

VAGY

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető,

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy

b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy

c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy

d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy

e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,

f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy

g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy

h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

– az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont]

ÉS

– az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

5.7. Jogorvoslat

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz – Magyarországon a NAIH-hoz fordulhat:

név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

honlap: www.naih.hu

Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

6. Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

adatfeldolgozó neve: SK Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Informatikai Kft.

székhelye: 1036 Budapest, Lajos u. 93-99.

cégjegyzékszáma: 01-09-720079

adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

adatfeldolgozó neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 

székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

cégjegyzékszáma: 01-09-909968

adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

adatfeldolgozó neve: Jade-Szoft Szolgáltató Kft. 

székhelye: 2094 Nagykovácsi Petőfi S. u. 8.

cégjegyzékszáma: 13-09-200020

adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

7. A nyilatkozat megváltoztatása

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, a Társaság külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

8. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó. 

Debrecen, 2021. január 11.

CS&E Biztosítási Alkusz Kft.

Képv.: dr. Borsányi Gábor ügyvezető