1. ALKALMAZÁSI KÖR

A Cs&E Biztosítási Alkusz Kft. (a továbbiakban: Alkusz) és az Ügyfél közötti kapcsolat alapja a kölcsönös üzleti bizalom. Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) azokat a rendelkezéseket foglalja magában, melyeket alkalmazni kell, amennyiben az Alkuszon, mint biztosítási alkuszon keresztül kezdeményez, vagy köt biztosítást.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Az ÁSZF-ben megjelenő fogalmak az Ügyféllel kötött megbízási szerződésre vonatkozó fogalmak egységes értelmezését szolgálja.

a) Alkusz: A Cs&E Biztosítási Alkusz Kft., amely a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 398. §-a szerinti független biztosításközvetítő.

b) Biztosító: az Ügyfél biztosítási igényei és preferenciái alapján az Alkusz által összehasonlított biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület, vagy harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe közül az, amelyik felé az Ügyfél az Alkuszon keresztül biztosítási szerződés megkötésére szóló ajánlatot vagy a már meglévő szerződés módosítására, megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatot tesz, illetve amellyel az Ügyfél az Alkuszon keresztül biztosítási szerződést köt.

c) Biztosítási titok: A biztosító, viszontbiztosító vagy biztosításközvetítő jogosult kezelni ügyfeleinek azon biztosítási titoknak minősülő adatait, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges.

d) Biztosításközvetítő – valamennyi, az Alkusz részére munkaviszony, megbízási-, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján biztosításközvetítést végző természetes személy.

e) Biztosítási szerződés – az Alkusz közreműködésével kezdeményezett és megkötött vagy az Alkusz biztosításközvetítői kezelésében lévő biztosítási szerződés.

f) Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

g) Hírlevél – olyan, a regisztrált Ügyfeleink részére, azok előzetes hozzájáruló nyilatkozata alapján küldött marketing célú elektronikus levél, amelyben az Alkusz tájékoztatást küld aktuális ajánlatairól, új termékeiről, a biztosítóváltás lehetőségeiről, nyereményjátékairól, továbbá a biztosításközvetítői tevékenységével és egyéb más tevékenységével (pl. utazásközvetítés, hirdetési szolgáltatás) kapcsolatos szolgáltatásai bővítéséről.

h) Megbízási Szerződés – az Alkusszal a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel kötött alkuszi megbízás és meghatalmazás, mely egyebek mellett az Ügyfél által kezdeményezett biztosítási szerződés megkötésében, biztosítási szerződések kezelésében, és az Ügyfél biztosítási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való biztosításközvetítői közreműködésre terjed ki magában az alkuszi megbízási és meghatalmazási szerződésben, illetve az ÁSZF-ben meghatározott részletes szabályok szerint.

i) Megbízó: az Alkuszon keresztül biztosítási szerződés megkötését kezdeményező azon személy, aki az Alkusszal a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel megbízási szerződést kötött. Az ügyfél a biztosítási szerződés megkötésén túl annak módosítását és megszüntetését is kezdeményezheti, illetve a biztosítási szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb megbízást is adhat.

3. AZ ALKUSZ JOGÁLLÁSA ÉS KÖZVETÍTŐI MINŐSÉGE

(1) Alkusz adatai:

Név: Cs&E Biztosítási Alkusz Kft.

Székhely: 4024 Debrecen, Vármegyeháza utca. 5. H/07. szám

Tel.: +36 52 324 279

Cégjegyzékszám: 09-09-013613

Adószám: 13985165-2-09

Felügyeleti engedély szám: E-II/312/2007.

Nyilvántartási szám: 207090442019 (https://apps.mnb.hu/regiszter/)

Önállóan képviseli: dr. Borsányi Gábor ügyvezető

(2) Az Alkusz a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) értelmében független biztosításközvetítő, amely az ügyféllel kötött szerződés alapján, az ügyfél megbízásából jár el, előkészíti a biztosítási szerződés megkötését, tevékenysége kiterjedhet – az ügyfél képviseletében – a szerződés megkötésére, a megbízó igényeinek érvényesítésében történő közreműködésre.

(3) Az Alkusz a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt működő gazdálkodó szervezet. A nyilvántartás, illetve az Alkusz által foglalkoztatott biztosításközvetítő személyek nyilvános adatai a Magyar Nemzeti Bank honlapján a „Piaci szereplők keresése” menüpontban ellenőrizhető (http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-esintezmenyfelugyeles/piaci-szereplok-keresese ).

(4) Az Alkusz minősített befolyással biztosítóban nem rendelkezik, illetve sem biztosító sem annak anyavállalata minősített befolyással az Alkuszban nem rendelkezik. Az Alkusz az életbiztosítási és nem életbiztosítási ágak valamennyi ágazatba tartozó biztosítási termékek közvetítésére jogosult. Az alkusz nem jogosult a Megbízótól biztosítási díjat átvenni.

(5) Az Alkusz nem tekinthető a Biztosító képviselőjének, ezért a Biztosító nevében jognyilatkozatot nem tehet és nincs felhatalmazása a Megbízó biztosítási szerződésekkel kapcsolatos jognyilatkozatainak a Biztosító nevében való joghatályos fogadására, így különösen a Biztosítási Szerződés felmondásának elfogadására sem. 

Nem tekinthető az Alkusz a Biztosító képviselőjének azokban az esetekben sem, mikor az Alkusz egyes biztosítói ügyrendi jellegű feladatok ellátását – a Biztosítóval kötött megállapodása alapján – átvállalja. A Megbízó fenti nyilatkozatai a Biztosítóval szemben a Biztosító szervezeti egységéhez való beérkezéssel válnak joghatályossá, az Alkusz tudomásszerzése nem tekinthető a Biztosító tudomásszerzésének. 

4. A MEGBÍZÓ BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEI

(1) A Megbízó köteles a megbízási szerződés létrejöttéhez, módosításához vagy megszüntetéséhez szükséges és az Alkusz által igényelt adatokat megadni.

(2) A Megbízó köteles a biztosítási szerződésben szereplő adat, vagy nyilatkozatok vonatkozásában bekövetkezett változásokat legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 5 napon belül bejelenteni az Alkusz felé.

(3) A Megbízó vállalja, hogy a jelen Szerződésben foglaltak eredményes ellátása érdekében mindenkor az Alkusz rendelkezésére bocsátja az Alkusz által a Megbízó biztosítási szerződése kapcsán igényelt adatokat, információkat, dokumentumokat, továbbá hogy Megbízás Alkusz általi teljesítése érdekében együttműködik az Alkusszal.

(4) A Megbízó teljeskörű felelősséggel tartozik az Alkusszal akár írásban, akár elektronikusan közölt adatok valóságtartalmáért.

(5) Amennyiben a Megbízó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az emiatt bekövetkezett károkért az Alkusz felelősséggel nem tartozik.

(6) A Megbízó továbbá köteles az üzleti kapcsolat fennállása alatt a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül értesíteni az Alkuszt az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról.

5. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

(1) Az Alkusz a megbízási szerződés alapján felméri a Megbízó biztosítási igényeit és kockázati viszonyait, elemzi a biztosítótársaságok termékeit, illetve az ügyfél és az Alkusz közötti erre vonatkozó külön megállapodás alapján biztosításközvetítői körben szaktanácsot ad.

(2) A Megbízó igényeinek ismeretében az Alkusz, a biztosítótársaságokat azok szakmai, kárrendezési és adminisztratív felkészültségük, valamint díjajánlatuk és biztosítási feltételei alapján versenyezteti.

(3) Az Alkusz szakmai tapasztalata és biztosításszakmai szempontokat figyelembe véve a feltárt biztosítási igényeknek legmegfelelőbbnek ítélt biztosítói ajánlatot kínálja a Megbízó felé.

(4) Az Alkusz segítséget nyújt a Megbízó számára a biztosító és a Megbízó között létrejövő biztosítási szerződés végleges feltételrendszerének a kialakításában.

(5) A megbízási szerződés a mindenkor hatályos, irányadó magyar jogszabályoknak és az ÁSZF szabályainak megfelelően, magyar nyelven kialakított szerződés.

(6) A megbízási szerződés abban az esetben minősül írásba foglalt szerződésnek, amennyiben a Megbízó az arra tett ajánlatot aláírva, postai úton, faxon, e-mailen megküldte, vagy azt személyesen az Alkusz ügyfélszolgálati elérhetőségén vagy Biztosításközvetítőnek átadta. A Megbízási Szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél által a Megbízási Szerződés megkötésére tett ajánlatot az Alkusz elfogadja. A Megbízási Szerződés határozatlan időre szól.

(7) Szerződő felek a 2013. évi V. törvény (Ptk). 6:70. § (2) bekezdése alapján a szerződést írásba foglaltnak tekintik akkor is, hogyha nem ugyanaz az okirat tartalmazza valamennyi fél jognyilatkozatát, így megfelelőnek fogadják el azt is, hogyha az ügyfél otthon kinyomtatja a dokumentumot, aláírja és lefényképezi/beszkenneli, majd emailen elküldi az Alkusz részére. 

(8) Felek az elektronikusan aláírt dokumentumot is elfogadják hiteles írásba foglalt szerződésnek, amennyiben annak aláírása minősített elektronikus aláírással (e-szignó) vagy Ügyfélkapun keresztüli aláírással (AVDH) történik.

(9) Határozatlan idejű szerződés esetén a felmondási idő 90 nap a jelen ÁSZF 7. (1) pontja szerint.

6. AZ ALKUSZI MEGBÍZÁS TARTALMA

(1) A biztosítótársaságok versenyeztetését és a termékek összehasonlítását követően a Megbízó választja ki a számára legmegfelelőbb biztosítási módozatot. A biztosításban a szerződő fél a Megbízó lesz.

(2) Az Alkusz által közvetített biztosítási szerződés megkötésére és annak teljesítésére a Megbízó jogosult, így a Megbízó fogadja el a biztosítási ajánlatot, ugyanakkor az ajánlat aláírására az Alkusz is jogosult az ügyfél képviseletében. Minden esetben a Megbízó fizeti meg az esetleges biztosítási díjakat és felel a biztosítási szerződésben előírt közlési- és változás bejelentési kötelezettség teljesítéséért.

(3) A Megbízási Szerződés alapján az Alkusz vállalja, hogy a Megbízó kárának a megtérítésére irányuló kárrendezési eljárásban a Megbízó képviseletében eljár és jogszabályi kereteken belül mindent megtesz annak érdekében, hogy a Megbízó által elszenvedett kár – a biztosítási szerződésben írtaknak megfelelő módon és mértékben – megtérüljön. Az Alkusz e kötelezettsége körében nem jogosult, és nem köteles sem peres, sem egyéb hatósági eljárás megindítására a Megbízó képviseletében.

(4) A Megbízó vállalja és egyben írásban nyilatkozik arról, hogy a Megbízási Szerződés hatálya alatt más biztosítási alkusznak nem ad megbízást a Megbízási Szerződésével azonos, vagy ahhoz hasonló olyan megbízás elvégzésére, amely az Alkusz közreműködésével kötött biztosítási szerződés(ek)hez kapcsolódik. Amennyiben a Megbízó a jognyilatkozatában valótlant állított, az abból adódó esetlegesen felmerülő károkat a Megbízó köteles megtéríteni.

7. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

(1) A Megbízási Szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, 90 (kilencven) napos felmondási idővel, a Szerződés aláírásától számított évfordulóra felmondani.

(2) A megbízási szerződés felmondását követően az Alkusz minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Megbízó biztosítási szerződéseinek és a folyamatban lévő kárügyeknek a kezelését átadja, amennyiben a Megbízó valamennyi fizetési kötelezettségét teljesítette az Alkusz felé.

8. TITOKTARTÁSI SZABÁLYOK

(1) Az Alkuszt teljes titoktartási kötelezettség terheli a megbízási szerződés megkötésekor tudomására jutott adatok, tények információk vonatkozásában, valamint az Alkusz közreműködésével megkötött biztosítás szerződés létrejöttével, nyilvántartásával és biztosítási szolgáltatással kapcsolatban az Alkusz tudomására jutott információk esetében. Ezen információkat az Alkusz biztosítási titokként kezeli és a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem szolgáltatja ki. 

(2) Nem kell külön írásbeli hozzájárulás a Megbízótól az adatok biztosítókhoz való továbbításához, ha az Alkusszal kötött megbízási szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen.

(3) Nem minősül a titoktartási szabályok megszegésének, ha az Alkusz munkavállalói, képviselői és alvállalkozói a Megbízóval kötött megbízási szerződés megkötésével összefüggésben átadott adatok tartalmát megismerik.

(4) Megbízó jelen szerződés aláírásával az Alkusz irányában felmenti a kockázatait elvállaló biztosító(ka)t a titoktartási kötelezettség alól.

(5) Az Alkusz a megbízási szerződéssel kapcsolatos titoktartási szabályok hatálya alá tartozó adatokat addig kezeli, amíg az általa közvetített és/vagy kezelt biztosítási szerződés alapján igény érvényesíthető.

(6) Nem vonatkoznak a titoktartási szabályok azokra az adatokra, melyek közlésekor azokat a Megbízott által már jogszerűen ismert, vagy már korábban nyilvánosságra került, vagy közlését jogszabály vagy hatósági szabályozás írja elő.

9. AZ ALKUSZ DÍJAZÁSA

(1) A Megbízó biztosítási szerződéseinek előkészítésében és megkötésében való közreműködéséért valamint a változás-bejelentések továbbításáért az Alkusz megbízási díjat nem számít fel, költségeinek megtérítését Ügyféltől nem igényli. Eltérő megállapodás hiányában az Alkusz attól a biztosítótól jogosult díjazásra, amellyel a Megbízó az Alkusz közvetítésével biztosítási szerződést köt.

(2) Amennyiben jelen ÁSZF-ben szabályozott alkuszi kötelezettségeken kívül, a Megbízó és az Alkusz között további megállapodás jön létre, úgy a megállapodásban vállalt szolgáltatásokért az Alkusz díjazásban részesülhet.

10. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

(1) Az Alkusz tevékenysége során legjobb szakmai tudása szerint, a mindenkori biztosításszakmai szabályokat figyelembe véve köteles eljárni. E kötelezettségének elmulasztásáért, a Megbízónak okozott közvetlen kárért az Alkusz felelősséggel tartozik. Az Alkusz teljes felelősséggel tartozik továbbá az alkalmazottai és megbízottai által az Ügyfélnek okozott mindennemű kárért.

(2) Az Alkusz semmilyen körülmények között nem felel a közvetett vagy következményi károkért (elmaradt haszon, forgalom kiesés, adatvesztés), kivéve, ha a kár az Alkusz által elkövetett bűncselekményből vagy szándékos szerződésszegésből ered.

(3) Az Alkuszt a közrehatása arányában terheli felelősség, amennyiben a Megbízót ért károk bekövetkezéséért az Alkusz mellett harmadik fél is felelőssé tehető.

(4) Az Alkusz vagy a Megbízó a felmondással a másik félnek okozott kárt köteles megtéríteni azt az esetet kivéve, amennyiben a felmondásra a másik fél szerződésszegése miatt került sor.

(5) Nem tartozik felelősséggel az Alkusz a káresemény kapcsán a biztosítókkal szemben felmerült kártérítési igényekkel szemben, ha az a biztosítók nem szerződésszerű magatartásából vagy a nem szerződésszerű teljesítésből ered. Az Alkusz nem felel a biztosító fizetésképtelenségéért. Megbízó ezekben az esetekben a biztosító felé léphet fel kártérítési igénnyel.

(6) Nem tartozik felelősséggel az Alkusz a Megbízó által adott téves tájékoztatásból vagy pontatlan adatszolgáltatásból eredő károkért.

(7) Az alkuszi tevékenységből eredő károkért az alkusz által kötött szakmai felelősségbiztosítási szerződés alapján a felelősségbiztosító áll helyt. (Felelősségbiztosító: Allianz Hungária Biztosító Zrt.; Szakmai felelősségbiztosítás kötvényszáma: 324349184; A felelősségbiztosítás kártérítési határa: 406.000.000,-Ft/kár és 600.000.000,-Ft/év összesen.)

(8) Az Alkusz köteles üzeneteit, nyilatkozatait a Megbízó által megadott elektronikus levelezési címre elküldeni. Az Alkusz nem tartozik felelősséggel azért, ha a Megbízó által megadott elektronikus levelezési címre elküldött üzeneteit a Megbízó bármely okból nem kapja meg, vagy nem olvassa el.

(9) A káresemény bekövetkeztekor szaktanácsadással segíti a Megbízót a követendő eljárásról és segítséget nyújt a Megbízó jogos érdekeinek az érvényesülésében. Kártérítés esetén a biztosítási összeg felvételére csak a Megbízó jogosult. Az Alkusz e kötelezettsége körében nem jogosult, és nem köteles sem peres, sem egyéb hatósági eljárás megindítására a Megbízó képviseletében.

11. ADATKEZELÉS

(1) Az Alkusz adatkezelése az Érintett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatót az Alkusz Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzata tartalmazza, amely elérhető az Alkusz székhelyén. 

(2) Az Érintett kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint a részére elérhetővé tett vagy számára elektronikus úton vagy tartós adathordozón vagy írásban átadott egyéb tájékoztatásokat megismerte, tanulmányozta, megértette, azt megfelelő tájékoztatásnak tekinti.

(3) Az Alkusz az adatkezelés céljának elérése érdekében, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével jogosult adatfeldolgozót igénybe venni, annak a személyes adatot továbbítani.

(4) Az Érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, személyes adatainak helyesbítését, vagy törlését, zárolását kérni.

(5) Az ÁSZF-ben és az Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott adatkezelési kérdésekben a vonatkozó törvény rendelkezései érvényesek.

(6) A személyes adatok kezelése a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban előírt határidőig, az azokban előírt törlésig tart.

12. PANASZKEZELÉS 

Az Alkusz a tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszokat az ügyfélfogadási helyként is működő székhelyén megtalálható Panaszkezelési szabályzatban foglaltak alapján kezeli. 

(1) Panasztételi lehetőségek:

Szóban vagy személyesen: 4024 Debrecen Vármegyeháza utca. 5. H/07. szám

Telefonon: +36 52 324 279

Faxon: +36-52 324 279

Elektronikus úton: info@csealkusz.hu

Levélben: 4024 Debrecen Vármegyeháza utca. 5. H/07. szám 

Amennyiben a Megbízó panaszára 30 napon belül nem kapott választ, vagy annak tartalmával nem ért egyet, úgy az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ:

levelezési cím: 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777.

személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)

telefon: +36 (40) 203-776

elektronikus levelek, beadványok: ugyfelszolgalat@mnb.hu

honlap: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Pénzügyi Békéltető Testület

levelezési cím: 1525 Budapest BKKP Postafiók:172.

személyes ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)

telefon: +36 (40) 203-776

e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

honlap: http://www.mnb.hu/bekeltetes

(2) Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján a fogyasztó online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban az online vitarendezési platformon keresztül iskezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület jogosult.

Az online vitarendezési platform honlapja: http://ec.europa.eu/odr A felhasználói útmutatók elérhetőek az online vitarendezési platform honlapján:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/

Az Alkusz e-mail címe (amit az online vitarendezési platformon meg kell adni):

info@csealkusz.hu

(12) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

(1) Alkusz fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítás attól a naptól kezdve hatályos, amikor a módosított ÁSZF nyilvánosságra kerül az Alkusz ügyfélfogadási irodájában. A módosítást követően minden szerződésre a megváltozott feltételek érvényesek.

(2) Jelen nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Bit. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

(3) Bármely vita eldöntése esetén a felek igyekeznek a vitát elsősorban békés úton rendezni. Amennyiben a vita békés úton nem rendezhető és a megbízási szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, úgy a vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező polgári bíróság jogosult.

(4) A Megbízó tudomásul veszi, hogy az Alkusz által elkészített szakvélemények, elemzések az Alkusz szellemi termékét képezik, ezért ezeket harmadik személynek, így különösen biztosítók, illetve más biztosításközvetítők részére, az Alkusz kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem adhatók át és nem mutathatók meg.

(5) Az üzletkötőket a felügyeleti szerv veszi nyilvántartásba, és csak abban az esetben végezhetik tevékenységüket, amennyiben a Felügyelet által adott regisztrációs számmal rendelkeznek. Ez a regisztrációs szám szerepel a Társaságunk által az üzletkötőnek kiállított igazolványon is. A regisztráció meglétét és a regisztrációs számot a Felügyelet honlapján (www.mnb.hu, https://apps.mnb.hu/regiszter/), illetve ügyfélszolgálatán (1/489-9100) is ellenőrizni lehet.